Skip Navigation Links

Vekil Gürer: ?Bu?day Al?m Ton Fiyat? 1500 Lira Olmal?yd??

CHP Ni?de Milletvekili Ömer Fethi Gürer, maliyetlerin geçen y?la göre yüzde 60??n üzerinde artmas?...

Vekil Gürer: ?Bu?day Al?m Ton Fiyat? 1500 Lira Olmal?yd??

Politika   A+a-

 

CHP Ni?de Milletvekili Ömer Fethi Gürer, maliyetlerin geçen y?la göre yüzde 60’?n üzerinde artmas?na ra?men, TMO’nun bu?day al?m fiyat?na yüzde 29 oran?nda art?? yapmas?n?n, üreticinin beklentisini kar??lamad???n? söyledi.

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ni?de Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen y?l 1050 lira olan bu?day?n tonunun bu y?l bin 135 liraya, arpan?n ise bin 100 liraya ç?kar?lmas?n?n, beklentilerin çok alt?nda kald???n? belirtti.

Girdi maliyetlerin son bir y?l içindeki yüksek enflasyon, döviz kurlar?ndaki art?? ve di?er nedenlerle yakla??k yüzde 60 oran?nda artt???na i?aret eden Ömer Fethi Gürer, “Sadece gübre ve tohum fiyatlar?ndaki art?? dikkate al?nsa bile, bu?day al?m fiyatlar?ndaki yüzde 29 art??, üreticiyi memnun etmeyecek bir rakam oldu?u görülebilir” dedi.

CHP Ni?de Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçi ve çiftçi temsilcileriyle yapt??? görü?melerde, üreticilerin bu?day fiyat?ndan memnun olmad?klar?n? aktard?klar?n? belirtti. Gürer, “2000 y?l?nda 92 milyon dekarda ekim yap?lan bu?day alan? ile kendi kendine yeten bir konumda olan ülkemiz, 2017 y?l?nda ekim alan?  77 milyon dekara kadar gerilemi?tir. Farkl? nedenlerle son y?llarda bu?day ekim alanlar? azal?rken, 2018 y?l?nda bu?day ekim alanlar? 72 milyon dekara kadar dü?mü?tür. Ülkemiz genelinde kuru tar?m? yap?lan bu?day?n, yeti?tirilme alanlar?nda, sulu tar?ma geçilmesi ile ürün deseninin de?i?mesi ile bu?day ekim alanlar?nda k?smen gerileme ya?and??? bakanl?kça kabul edilmektedir. Esas olan bu alanda önlemler üretmektir.

2016 y?l?nda 20,6 Milyon, 2017 y?l?nda ise 21,5 Milyon ton bu?day üretimi gerçekle?mi?tir. 2018 y?l?nda benzer rekolte gerçekle?mi?tir. 1050 lira olarak aç?klanan geçen y?lki fiyat, ithal Bu?day?n  gümrük vergisinin dü?ürülmesi ile çiftçimiz 900 lira civar?nda bir fiyatla ürününü sat?p  ma?dur olmu?tur. Bu y?l ekonomik kriz ile girdi fiyatlar?nda art?? ve dolar de?i?ikli?i dikkate al?narak en az 1500 lira beklentisinin gerçekle?memesi, çiftçinin umutlar?n? bitirmi?tir. Bu y?l ekim alanlar?; girdi maliyetleri ile çiftçi oldukça zor ve sorunlu ekim yapm??t?r. Girdi fiyatlar?n?n artmas? yan?nda te?vikler ve destekler amaca hizmet edecek biçimde verilmemektedir. Ayr?ca son y?llarda ortaya ç?kan hastal?klar, do?al afetler  gibi nedenlerle  çiftçinin sorunlar? artmakta, geliri sürekli azalmaktad?r. Bir de uygulanan yanl?? tar?m politikalar?, tam da hasat zaman?nda yap?lan ithalatta gümrük vergisi indirimi gibi sebepler de bu?day ekim alanlar?n?n?n azalmas?n neden olmaktad?r. Günümüzde  72 milyon dekar alanda yakla??k 20 milyon ton bu?day üretimi gerçekle?mektedir. Son 30 y?lda ülkemizin nüfusu neredeyse 30 milyon art?? gösterirken, bu?day rekoltesinin yerinde saymas?, Türkiye’yi bu?dayda bile ithalata yöneltmektedir. Tar?mda plans?z uygulamalar sorunlar? katlamaktad?r. Bu?day üretimindeki sorunlar?n belirlenmesi, bu?day üretim alanlar?n?n geni?letilmesi, maliyetlerin azalt?lmas? ve Bu?day zararl?lar? ile mücadelede gereken deste?in verilmesi, üreticilerin te?viklerden daha çok yararlanmas?n?n sa?lanmas?  gibi uygulamalar?n hayata geçirilmesi kaç?n?lmaz hale gelmi?tir.  2017 y?l?n?n ilk dokuz ay?nda ülkemize Dahilinde ??leme Rejimi kapsam?nda 3,1 milyon ton bu?day (652 milyon dolar ödenerek)  giri?i sa?lanm?? ve Yüzde 92'si dahilde i?leme rejimi kapsam?nda i?lenmi?tir. Bu uygulama ile sanayici desteklenirken yerli üreticinin sat?? alanlar?n? daraltmaktad?r. Bu?day  üretiminde kullan?lan kimyasal gübre, yeralt? suyu enerjisi ve mazot gibi temel girdi fiyatlar?nda 2018 y?l? art??? göz önüne getirildi?inde aç?klanan fiyat?n yetersizli?i aç?kça görülecektir. Her y?l yükselen girdi fiyatlar?n?n bu y?l zirve yapmas? ile kar??l???n? alamayan çiftçi tar?mdan daha da uzakla?maktad?r. Bu yanl?? uygulamalar k?rsaldan kente göçü de te?vik edecektir.” diye konu?tu.

N??DE’DE ARTI? YOK

Ni?de Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ni?de’de zaman zaman ya??? miktar?na göre rekoltenin de?i?ti?ini ancak bu?day ekim alanlar?nda bir art?? olmad???na da belirterek, “Genelde 650 ila 700 bin dekar alanda 200 bin ila 250 bin ton rekolte beklentisi olan ilimizde de bu?day üretiminin art?? göstermiyor olmas?, var olan sorunlar?n çözülememesinden kaynaklanmaktad?r” ifadelerini kulland?.

N??DE’DE DOLU Ç?FTÇ?Y? VURDU

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2 May?s 2019 günü ya?an dolu ile Ni?de ilinde binlerce dönüm arazide bahçe ve ekili arazinin büyük zarar gördü?ünü söyledi. Gürer, Tar?m ve Orman Bakan?na yöneltti?i soru önergesi ile hasat yap?l?p yap?lmad???n? sorup çiftçiye destek verip borçlar?n?n ertelenmesini istedi. Ömer Fethi Gürer soru önergesinde, “Ni?de ?limizde  2 may?s 2019 tarihinde Bor Bahçeli, Kemerhisar, Seslikaya, Merkez Sazl?ca ve Akta?’ta dolu ya???? binlerce dönüm araziye bahçe ve ekili araziye büyük zarar verdi. Ne kadar bahçe ne kadar ekili tarla doludan etkilenmi?tir? Kaç çiftçi ve bahçeci için zarar tespiti yap?lm??t?r? Afete u?rayan bölgede, çiftçi ve üreticinin borçlar?n?n ertelenmesi dü?ünülmektedir? Afet gören bölgede, ÇKS’ye dahil olmayan ve TARS?M  kapsam? d??? kalanlar ve içinde destek verilecek midir” ?eklindeki sorular?n? yöneltti.

 

Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
BU İÇERİK FACEBOOK YORUMUNA AÇIK DEĞİL!